Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Anciënniteits- en andere premies

Uitzonderlijk aanvaardt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de door een werkgever aan zijn werknemers toegekende premies vrijgesteld zijn van de betaling van socialezekerheidsbijdragen, als de premie als een werkelijke vrijgevigheid kan worden beschouwd. Van een vrijgevigheid zal slechts sprake zijn als de werkgever de premie spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in de onderneming (bv. 50-jarig bestaan) of in het persoonlijke leven van de werknemer (bv. grote brandschade aan de woning van de werknemer). Voorwaarden zijn bovendien dat er in de onderneming geen traditie bestaat om dergelijke voordelen toe te kennen, dat de werknemer er geen recht op kan uitoefenen (bv. op grond van een cao, een overeenkomst of een gebruik), en dat er geen rechtstreeks verband met de dienstbetrekking bestaat.

Als uitzondering op deze regel aanvaardt de RSZ dat de volgende voordelen toegekend kunnen worden, zonder onderworpen te worden aan de betaling van socialezekerheidsbijdragen:

  • een huwelijkspremie of een premie voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning van maximaal 200 euro. Dergelijke premies kunnen worden toegekend in de vorm van geschenken, betaalbons of gewoon in speciën. Wordt dit bedrag overschreden, dan worden de bijdragen berekend op het verschil;
  • een anciënniteits- of jubileumpremie (in de vorm van een geschenk, betaalbon of gewoon in speciën) die gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoet:
    • ze mag hoogstens tweemaal toegekend worden tijdens de volledige loopbaan van de werknemer;
    • de eerste toekenning gebeurt ten vroegste op het ogenblik dat de werknemer 25 jaar dienst heeft en de premie is niet hoger dan eenmaal het bruto maandloon van de werknemer (of indien de onderneming hiervoor kiest, het gemiddelde brutobedrag van een maandloon in zijn onderneming);
    • de tweede toekenning gebeurt ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar dienst bereikt en de premie is niet hoger dan tweemaal het bruto maandloon van de werknemer (of indien de onderneming hiervoor kiest, het gemiddelde brutobedrag van een maandloon in zijn onderneming).

Indien de anciënniteitspremie niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, zijn er RSZ-bijdragen verschuldigd op de volledige premie. Indien de anciënniteitspremie enkel het maximumbedrag overschrijdt, dan is enkel het gedeelte tot beloop van het maximumbedrag vrijgesteld van bijdragen.

Fiscale behandeling

Fiscaal vormen de huwelijks- en anciënniteitspremies sociale voordelen, op voorwaarde dat de bovenstaande RSZ-bepalingen worden gerespecteerd. Als gevolg hiervan zijn de premies:

  • niet belastbaar in hoofde van de werknemer;
  • niet aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever.