Begin van de arbeidsrelatie Specifieke clausules

Overeenkomst over de opzeggingstermijn

Doorgaans zijn de opzeggingstermijnen die de bediende in acht dient te nemen om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen, aanzienlijk korter dan de termijnen die zijn werkgever dient na te leven. De bediende kan al na een korte opzeggingstermijn zijn werkgever verlaten. Om zijn personeelsleden aan de onderneming te binden, zou een werkgever eraan kunnen denken in de arbeidsovereenkomst clausules op te nemen waarin de door de bedienden na te leven opzeggingstermijnen worden verlengd.

Het is belangrijk voor ogen te houden dat de opzegtermijnen ingeschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet (art. 37 e.v.) een dwingend karakter hebben. Met andere woorden partijen zijn niet toegelaten voor de werknemer minder gunstige termijnen te bedingen. Men dient de termijnen zoals voorzien in de wet dus te respecteren. Eventuele afwijkingen in het voordeel van de werknemer zijn wel geldig overeen te komen.