Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Anciënniteits- en andere premies

Uitzonderlijk aanvaardt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de door een werkgever aan zijn werknemers toegekende premies vrijgesteld zijn van de betaling van socialezekerheidsbijdragen, als de premie als een werkelijke vrijgevigheid kan worden beschouwd. Van een vrijgevigheid zal slechts sprake zijn als de werkgever de premie spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in de onderneming (bv. 50-jarig bestaan) of in het persoonlijke leven van de werknemer (bv. grote brandschade aan de woning van de werknemer). Voorwaarden zijn bovendien dat er in de onderneming geen traditie bestaat om dergelijke voordelen toe te kennen, dat de werknemer er geen recht op kan uitoefenen (bv. op grond van een cao, een overeenkomst of een gebruik), en dat er geen rechtstreeks verband met de dienstbetrekking bestaat.

Fiscale behandeling

Fiscaal vormen de huwelijks- en anciënniteitspremies sociale voordelen, op voorwaarde dat de bovenstaande RSZ-bepalingen worden gerespecteerd. Als gevolg hiervan zijn de premies:

  • niet belastbaar in hoofde van de werknemer;
  • niet aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever.