Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Ecocheques

Indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld, dan wordt de ecocheque sociaalzekerheidsrechtelijk niet als loon beschouwd en dienen er geen socialezekerheidsbijdragen op betaald te worden:

 • de cheque werd of wordt niet verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande (tenzij de ecocheque wordt verleend ter vervanging of ter omzetting van maaltijdcheques die niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid zijn);
 • de toekenning van de ecocheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat die door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst. Die overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de ecocheque mag dan niet hoger zijn dan dat voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10 euro per ecocheque, evenals de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar;
 • de ecocheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Die voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal ecocheques, bedrag van de ecocheque) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
 • op de ecocheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot 24 maanden beperkt is, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer en dat hij slechts mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad;
 • de ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk tegen geld worden omgeruild
 • het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag niet meer bedragen dan 250 euro  per werknemer. 

Voor ecocheques in elektronische vorm gelden een aantal bijkomende voorwaarden:

 • Het aantal ecocheques en het brutobedrag van deze ecocheques dienen op de loonfiche te worden vermeld;
 • De keuze om de ecocheques in elektronische vorm toe te kennen, dient te worden geregeld in een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Is dit niet mogelijk, bij gebreke aan vakbondsafvaardiging, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze voordelen door zulke cao worden beoogd, dan moet een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld. Voor de uitzendsector kan de keuze geregeld worden binnen het kader van een voorafgaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.
 • Voor het gebruik van de ecocheques in elektronische vorm moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur  kunnen nagaan van de ecocheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden;
 • De ecocheques in elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkend uitgever;
 • Het gebruik van de ecocheques mag geen kosten voor de werknemers met zich meebrengen, behoudens in geval van verlies of diefstal. Bij verlies of diefstal kunnen wel kosten worden aangerekend en dit volgens de voorwaarden vooropgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, of bij gebreke hieraan, in de individuele overeenkomst met betrekking tot de elektronische ecocheques. De kosten voor de vervangende drager kunnen niet hoger zijn dan de waarde van één maaltijdcheques, voor ondernemingen die zowel elektronische maaltijdcheques en elektronische ecocheques toekennen. Indien de onderneming geen elektronische maaltijdcheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer zijn dan 5 EURO.

Op fiscaal vlak zijn ecocheques enkel vrijgesteld van belasting in hoofde van de werknemer en aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever, als de volgende voorwaarden cumulatief worden nageleefd:

 • de cheque werd of wordt niet verleend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enige andere vergoeding;
 • de toekenning is vervat in een collectieve of individuele geschreven overeenkomst met dien verstande dat in een onderneming met werknemers voor bedrijfsleiders dezelfde regeling moet gelden als voor werknemers;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10 euro per ecocheque, evenals de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar;
 • de cheque wordt op naam van de werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd;
 • op de cheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer en dat hij slechts mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter als bedoeld in een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten in de Nationale Arbeidsraad;
 • het totale bedrag van de ecocheques door de werkgever toegekend, mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan 250 euro per jaar;
 • de ecocheques mogen noch geheel noch gedeeltelijk tegen geld omruilbaar zijn.

Hoewel hierboven werd uiteengezet onder welke voorwaarden de ecocheques bij wijze van uitzondering vrijgesteld zijn van de betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen, dienen die ecocheques arbeidsrechtelijk wel als loon te worden beschouwd. De ecocheque is een voordeel dat zodoende ook moet worden opgenomen in de berekeningsbasis van een opzeggingsvergoeding.