Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Geschenken en cadeaucheques

Geschenken die door de werkgever toegekend worden, worden in principe – tenzij het echte vrijgevigheden betreffen die worden toegekend wegens bijzondere gebeurtenissen en die geen rechtstreeks verband hebben met de arbeidsbetrekking – beschouwd als loon, aangezien het om in geld waardeerbare voordelen gaat waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft.

Bepaalde geschenken in natura, speciën of geschenkcheques worden, als bepaalde voorwaarden nageleefd worden, in het kader van de sociale zekerheid evenwel niet als loon beschouwd waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

 • de geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques hebben een maximumwaarde van 40 euro per werknemer per jaar, verhoogd met 40 euro per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer, en ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar (het geschenk of de cheque mag niet voor elk van deze gebeurtenissen gegeven worden);
 • de geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer uitgereikt worden naar aanleiding van een eervolle onderscheiding en dit voor een maximumbedrag van 120 euro per jaar per werknemer;
 • de geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer overhandigd worden ter gelegenheid van zijn pensionering op voorwaarde dat zij een bedrag van 40 euro per volledig dienstjaar dat de werknemer in dienst was van de werkgever, niet overschrijden en op voorwaarde dat het geschenk een bedrag vertegenwoordigt van ten minste 120 euro en maximaal 1.000,00 euro.

Als geschenkcheques worden gebruikt, mogen deze enkel ingeruild worden bij de ondernemingen die vooraf een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de cheque. Tevens dienen de cheques een beperkte looptijd te hebben en mogen zij aan de begunstigde niet in speciën uitbetaald worden.

Als de waarde van de geschenken en cheques voormelde grenzen overschrijdt, zullen socialezekerheidsbijdragen aangerekend worden op de totale waarde.

Op fiscaal vlak vormen geschenkcheques, net zoals alle geschenken in natura of in de vorm van betaalbons in beginsel belastbare voordelen in natura en een voor de werkgever aftrekbare bedrijfslast. De fiscale administratie aanvaardt echter dat geschenken in natura, in specie of in de vorm van betaalbons in hoofde van de werknemer vrijgesteld zijn van belasting als sociaal voordeel én als beroepskosten aftrekbaar zijn voor de werkgever, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
 • de toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van:
  •  een of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, sinterklaasfeest, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest, een verjaardag enzovoort;
  • de overhandiging van een eervolle onderscheiding;
  • de pensionering of volledige brugpensionering;
 • het totaalbedrag dat toegekend mag worden, mag niet meer bedragen dan:
  • 40 euro per jaar en per werknemer als het geschenk wordt toegekend ter gelegenheid van een of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, met dien verstande dat ter gelegenheid van het sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, een aanvullend bedrag van maximaal 40 euro per jaar mag worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer. Een werknemer met drie kinderen kan in één jaar derhalve vier keer een belastingvrij geschenk van 40 euro krijgen: drie voor zijn kinderen met Sinterklaas of Sint-Maarten of hun verjaardag, en één voor hemzelf bij een patroonsfeest, zijn verjaardag of Kerstmis;
  • 120 euro per jaar en per werknemer als het geschenk wordt toegekend ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding;
  • 40 euro per volledig dienstjaar dat de werknemer in dienst is bij de werkgever die het geschenk toekent, met een minimum evenwel van 120 euro, als het geschenk wordt toegekend ter gelegenheid van pensionering of volledige brugpensionering;
 • de geschenkcheques mogen alleen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de bons. Zij moeten bovendien een beperkte looptijd hebben en mogen onder geen beding aan de begunstigde in specie worden uitbetaald.