Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Pc-Bonus

Teneinde het gebruik van nieuwe technologieën en het vormen van informatienetwerken te bevorderen, werden door de wetgever de nodige stappen genomen om de eventuele financiële tussenkomst van de werkgever, bij de verwerving door de werknemer van informaticamateriaal voor privédoeleinden (aankoop pc al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en internetabonnement), een gunstige fiscale en socialezekerheidsrechtelijke behandeling te geven.

Onder de hierna vermelde voorwaarden (die gelden sinds 1 januari 2009) zal de financiële tussenkomst van de werkgever als een sociaal voordeel kunnen aanzien worden dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting in hoofde van de werknemer (doch aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de werkgever):

  • het informaticamateriaal moet in nieuwe staat zijn;
  • de werkgever mag op geen enkel moment zelf eigenaar geweest zijn van het informaticamateriaal;
  • de bruto belastbare bezoldiging van de betrokken werknemer mag in inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 het totaal van 35.760,00 euro niet overschrijden.

Met betrekking tot de aankoop van een pc of randapparatuur, wordt de vrijstelling slechts eenmaal per periode van drie belastbare tijdperken toegekend.

De vrijstelling wordt beperkt tot tussenkomsten die niet meer bedragen dan maximaal 910,00 euro (bedrag voor inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021) per belastbaar tijdperk.

De desbetreffende regelgeving inzake sociale zekerheid ziet er voorlopig nog helemaal anders uit. De FOD Sociale zaken heeft echter bevestigd de werkgeverstussenkomst op dezelfde wijze als in fiscale aangelegenheden te willen vrijstellen van socialezekerheidsbijdragen. De RSZ bevestigde dat werkgevers die zich bij hun tussenkomst schikken naar de fiscaalrechtelijke regels, op die tussenkomst evenmin socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.