Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Sport/Cultuurcheques

Indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld, wordt de sport/cultuurcheque sociaalzekerheidsrechtelijk niet als loon beschouwd en dienen er geen socialezekerheidsbijdragen op betaald te worden:

 • de cheque werd of wordt niet verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande;
 • de toekenning is vervat in een collectieve of individuele geschreven overeenkomst voor zover de werkgever de cheques aan alle werknemers of aan een categorie van werknemers toekent;
 • de cheque is op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal sport/cultuurcheques, bedrag van de sport/cultuurcheque) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
 • op de cheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot vijftien maanden, namelijk van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar, en hij mag slechts worden ingeruild bij cultuurverstrekkers die erkend zijn door of een toelage krijgen van de bevoegde overheid of bij sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat, of die behoren tot een van de nationale hockey-, boks-, voetbal- en golffederaties;
 • het totale bedrag van de sport/cultuurcheques door de werkgever toegekend, mag per werknemer niet groter zijn dan 100 euro per jaar;
 • de sport/cultuurcheques mogen noch geheel noch gedeeltelijk tegen geld omruilbaar zijn.

Op fiscaal vlak zijn sport/cultuurcheques vrijgesteld van belasting in hoofde van de werknemer en aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de werkgever, als de volgende voorwaarden cumulatief worden nageleefd:

 • de cheque werd of wordt niet verleend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enige andere vergoeding;
 • de toekenning is vervat in een collectieve of individuele geschreven overeenkomst met dien verstande dat in een onderneming met werknemers voor bedrijfsleiders dezelfde regeling moet gelden als voor werknemers;
 • de cheque wordt op naam van de werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd;
 • op de cheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot vijftien maanden, namelijk van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar;
 • het totale bedrag van de sport/cultuurcheques door de werkgever toegekend, mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan 105 euro per jaar;
 • de sport/cultuurcheques mogen noch geheel noch gedeeltelijk tegen geld omruilbaar zijn.