Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst De bezoldiging

Winstpremie

Bij wet van 25 december 2017 werd een systeem van winstpremies in het leven geroepen. Met dit nieuwe systeem van winstpremies wenste de regering de koopkracht van werknemers te versterken.

Een winstpremie is een premie in geld die wordt toegekend wanneer de vennootschap (of de groep waartoe de vennootschap behoort) een deel of het geheel van de winst van een boekjaar wenst toe te kennen aan de werknemers.

De toekenning van de winstpremie is derhalve niet onderworpen aan het behalen van collectieve doelstellingen; zij is enkel afhankelijk van het behalen van winst tijdens het boekjaar.

De winstpremie dient toegekend te worden aan alle werknemers van de onderneming. Zij neemt de vorm aan van een identieke of van een gecategoriseerde premie.

Een identieke winstpremie is een winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenstemt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers. Sinds begin 2019 bestaan er twee soorten identieke winstpremies: de winstpremie waarbij het bedrag voor alle werknemers gelijk is en de winstpremie waarbij het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van de werknemers.

De beslissing om een identieke winstpremie toe te kennen moet worden genomen door de gewone of buitengewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. De notulen van de algemene vergadering waarin de beslissing tot toekenning van de identieke winstpremie wordt opgenomen, moeten minstens volgende vermeldingen bevatten:

  • het identieke bedrag van de winstpremie of het identieke percentage van het loon dat aan de werknemers wordt toegekend;
  • de berekeningswijze van het loon waarop het percentage wordt vastgelegd indien hiervoor geopteerd wordt;
  • de toekenningsregels die in aanmerking worden genomen indien voorzien wordt in een anciënniteitsvoorwaarde. Er kan slechts in een anciënniteit van maximaal één jaar worden voorzien. Als de werknemer in dienst werd genomen op basis van opeenvolgende contracten, wordt de vereiste anciënniteit berekend rekening houdende met de samenvoeging van de opeenvolgende contracten;
  • de berekeningswijze pro rata temporis van de effectieve prestaties tijdens het laatste boekjaar, indien de werkgever ervoor opteert het pro rata principe toe te passen. De pro rata toepassing bij de identieke winstpremie wordt enkel toegestaan voor winstpremies waarbij aan alle werknemers eenzelfde bedrag wordt toegekend en dit om eventuele dubbele toepassingen van het pro rata temporis beginsel te vermijden.
  • indien de werkgever hiervoor opteert, de bepaling dat de gecategoriseerde winstpremie niet wordt toegekend aan de werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatste boekjaar ofwel omwille van een ontslag om dringende reden ofwel in geval van een ontslag door de werknemer zelf behoudens in geval van een dringende reden in hoofde van de werkgever.

De werkgever moet de werknemers informeren omtrent de beslissing tot toekenning van een identieke winstpremie.

Een gecategoriseerde winstpremie is een winstpremie die aan alle werknemers een bedrag in geld toekent, waarvan de hoogte afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (bijv. de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau of het vormingsniveau).

Opgelet: het toepassen van de objectieve criteria mag niet leiden tot een differentiatie die groter is dan een verhouding tussen 1 en 10. Bijvoorbeeld: wanneer het laagste bedrag van de gecategoriseerde winstpremie 500 euro bedraagt, dan mag het hoogste bedrag van de gecategoriseerde winstpremie maximaal 5000 euro bedragen. 

Een gecategoriseerde winstpremie moet worden toegekend middels een specifieke collectieve overeenkomst, die vervolgens moet worden neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen met het oog op de registratie. Wanneer er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan de toekenning van de gecategoriseerde winstpremie naar keuze van de werkgever, hetzij via een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij via een toetredingsakte gebeuren.

De collectieve arbeidsovereenkomst of de toetredingsakte moet minstens de volgende bepalingen bevatten:

  • de objectieve criteria en de verdeelsleutel die hierop wordt toegepast om per categorie het bedrag van de gecategoriseerde winstpremie te bepalen; 
  • de bevestiging dat de invoering van de gecategoriseerde winstpremie niet gepaard gaat met een vermindering van de tewerkstelling berekend in voltijdse equivalenten;
  • de toekenningsregels die in aanmerking worden genomen indien voorzien wordt in een anciënniteitsvoorwaarde. Er kan slechts in een anciënniteit van maximaal één jaar worden voorzien. Als de werknemer in dienst genomen werd op basis van opeenvolgende contracten, wordt de vereiste anciënniteit berekend rekening houdende met de samenvoeging van de opeenvolgende contracten;
  • de berekeningswijze pro rata temporis van de effectieve prestaties tijdens het laatste boekjaar, indien de werkgever ervoor opteert het pro rata principe toe te passen.
  • indien de werkgever hiervoor opteert, de bepaling dat de gecategoriseerde winstpremie niet wordt toegekend aan de werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatste boekjaar ofwel omwille van een ontslag om dringende reden ofwel in geval van een ontslag door de werknemer zelf behoudens in geval van een dringende reden in hoofde van de werkgever.

Sinds begin 2019 is de werkgever wel verplicht om bij de berekening van de winstpremie (identiek en gecategoriseerd) een aantal periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijk te stellen met effectieve arbeid. Het gaat hier o.a. om jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, periodes van gewaarborgd loon ingevolge arbeidsongeschiktheid, etc.)

Bij de invoering van de gecategoriseerde winstpremie moet de OR of, bij ontstentenis van een OR, het CPBW of, bij ontstentenis van een CPBW, de vakbondsafvaardiging worden ingelicht omtrent de relatie tussen de gecategoriseerde winstpremie en de tewerkstellingsevolutie en -politiek van de onderneming.

De winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel, al dan niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen, voorzien in individuele of collectieve overeenkomsten.

Het totaal bedrag van deelnames in de winst, toegekend aan de werknemers bij wijze van winstpremie, mag bij afsluiting van het betreffende boekjaar de limiet van 30% van de totale brutoloonmassa niet overschrijden.

Dit nieuwe systeem is op 1 januari 2018 in werking getreden, met dien verstande dat de winstpremie pas kan worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.

Er werd tevens voorzien in een sociaal en fiscaal gunstige behandeling. In hoofde van de werknemer is de winstpremie onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een roerende voorheffing  (belasting)  van 7%. De werkgever is geen patronale bijdragen verschuldigd. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.