Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Overdracht van onderneming

Overdracht in geval van overname van activa na faillissement

Cao nr. 32 bis is eveneens van toepassing bij overname van werknemers ingevolge de gehele of gedeeltelijke overname van activa van een failliete onderneming, op voorwaarde dat de overname gebeurt binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van het faillissement. De termijn van twee maanden kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot uiterlijk 6 maanden.

Welke werknemers worden beschermd?

De cao is van toepassing op de werknemers:

  • die op het ogenblik van het faillissement nog gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst of die ontslagen werden tijdens de periode van één maand die de datum van het faillissement voorafgaat, op voorwaarde dat zij recht hebben op een verbrekingsvergoeding en dat die vergoeding hun nog niet werd uitbetaald;
  • die door de overnemer opnieuw worden aangenomen binnen een termijn van zes maanden na de overname van activa.

De principes van cao nr. 32 bis

De vrije keuze van de kandidaat-werkgever en de werknemer

Anders dan in het geval van een conventionele overdracht kiest de kandidaat-werkgever na het faillissement zelf welke werknemers hij wenst over te nemen. Uit dit principe volgt dat de beschermde werknemer niet kan eisen dat hij bij voorkeur zou worden aangenomen. Alle werknemers staan op gelijke voet.

Ook de werknemer kiest vrij of hij al niet in dienst zal treden van de overnemer. Zijn weigering heeft geen enkele invloed op de rechten die de werknemer heeft ten overstaan van de overdragende onderneming, zoals de verbrekingsvergoeding, de eindejaarspremie …

Het lot van de arbeidsvoorwaarden

Individuele arbeidsvoorwaarden

Het staat de overnemer vrij om de individuele arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Zo kan de overnemer een nieuwe proeftijd laten opnemen in de arbeidsovereenkomst. Hij is niet gebonden door de rechten en verplichtingen van de overdrager.

Een uitzondering op dit principe geldt voor de anciënniteit die de werknemer verworven heeft bij de overdrager. De verworven anciënniteit moet door de overnemer geëerbiedigd worden. Slechts wanneer de arbeidsovereenkomst met de overnemer een einde neemt tijdens de proeftijd, moet er met de anciënniteit geen rekening worden gehouden en kunnen de verkorte opzeggingstermijnen van de proeftijd toegepast worden.

Collectieve arbeidsvoorwaarden

Bij de vorige werkgever collectief bedongen of collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden blijven ten aanzien van de nieuwe werkgever behouden, onder voorbehoud van wijzigingen bij gemeenschappelijk akkoord in het kader van een collectieve onderhandelingsprocedure tussen de kandidaat-werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers.

Collectief bedongen arbeidsvoorwaarden vloeien voort uit collectieve arbeidsovereenkomsten. Collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werknemers of op sommige categorieën, ondanks het feit dat zij niet voortvloeien uit collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het lot van de overlegorganen

De ondernemingsraad en het CPBW blijven fungeren onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de conventionele overdracht. Het aantal zetelende leden staat steeds in verhouding tot het aantal werknemers dat overgenomen werd door de overnemer.