Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Arbeidsduur

De betaling van overloon

Algemene regel

Een overschrijding van de dag- of weekgrens geeft recht op de betaling van overloon. Ook onwettig gepresteerde overuren geven recht op overloon.

Let op!

Het overloon is niet alleen verschuldigd door de werkgever die de overuren heeft doen presteren, maar ook door de werkgever die de overuren laat presteren zonder het expliciet te vragen.

Het is wel de werknemer die het bestaan en de omvang van de overuren moet bewijzen. Hij kan dat doen met alle middelen van recht, inclusief het getuigenbewijs. Het is dus ook de werknemer die moet bewijzen dat de overuren werden verricht op vraag of met goedkeuring van de werkgever, maar de rechtspraak is van oordeel dat een stilzwijgende goedkeuring van de werkgever volstaat. Het is dus raadzaam om bijvoorbeeld een procedure uit te werken waarbij de werknemers eerst de toelating moeten vragen om overuren te mogen presteren.  Presteert de werknemer toch overuren zonder toelating, dan moet daarop gereageerd worden door de werkgever om de betaling van overloon te vermijden.

Bedrag en berekeningsbasis van het overloon

Bij de berekening van het overloon zijn twee tarieven van toepassing:

  • een algemene toeslag van 50% voor alle overuren die in de week worden gepresteerd (zaterdag inbegrepen);
  • een bijzondere toeslag van 100% voor de overuren die gepresteerd worden op zon- en feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen.

Deze toeslagen zijn de wettelijke minima, in een cao of bij overeenkomst kunnen hogere toeslagen bepaald worden.

Het overloon wordt berekend op het gewone loon, zijnde het gemiddelde uurloon dat werd of moet worden betaald voor de dag of de week waarin de overuren werden gepresteerd die aanleiding geven tot de betaling van overloon. Hierbij dient rekening te worden gehouden met allerhande premies die rechtstreeks betrekking hebben op het loon en die samen worden betaald bij het verstrijken van elke betaaltermijn.

Berekening van het overloon

Algemene regeling

Elke arbeidsprestatie die verricht werd boven de arbeidsduurgrenzen (in voorkomend geval de lagere grenzen vastgesteld door een cao), geeft recht op overloon.

Zowel de overschrijding van de daggrens als de overschrijding van de weekgrens geeft recht op overloon. Worden in een bepaalde week zowel de daggrens als de weekgrens overschreden, dan heeft de werknemer slechts recht op één overurentoeslag, nl. de meest voordelige voor de werknemer.

Voorbeeld

uurroostereffectief gewerktoverloon
maandag810 daggrens 1 uur overschreden
dinsdag8daggrens niet overschreden
woensdag810 daggrens 1 uur overschreden
donderdag88 daggrens niet overschreden
vrijdag810 daggrens 1 uur overschreden
4047weekgrens 7 uur overschreden

Op dagbasis is er een totale overschrijding van 3 uur. Op weekbasis is er een overschrijding van 7 uur. In dit geval heeft de werknemer recht op overloon voor 7 uur.

Uitzonderingen

Een afwijkende regeling is van toepassing op de vaststelling van het recht op overloon in de volgende gevallen:

  • werk op afgelegen werven;
  • arbeid in opeenvolgende ploegen;
  • continuarbeid om technische redenen;
  • arbeid waarop de normale grenzen van de arbeidsduur niet kunnen worden toegepast;
  • bouwbedrijf;
  • kleine flexibiliteit en nieuwe arbeidsregelingen.

In deze gevallen dient het overloon niet betaald te worden wanneer de arbeid wordt verricht met naleving van de voorwaarden en de grenzen die op de afwijkende gevallen van toepassing zijn.

Omzetting van overloon in inhaalrust

Op basis van een sector- of ondernemings-cao kan de verschuldigde overloontoeslag van 50 of 100% worden omgezet in bijkomende betaalde inhaalrust. In het kader van die cao moet elk uur overwerk dat recht geeft op een toeslag van 50% recht geven op minstens een half uur inhaalrust. Elk uur overwerk dat recht geeft op een toeslag van 100% moet recht geven op minstens één uur inhaalrust.