Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Rust

Dwingend verlof

Om het hoofd te bieden aan een niet te voorziene gebeurtenis, die losstaat van het werk en die de dringende en noodzakelijke tussenkomst vergt van de werknemer en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt, kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden bij zijn werkgever een aanvraag tot onbetaald verlof indienen.

Komen in aanmerking als dwingende reden:

  • de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie overkomen aan een persoon die onder hetzelfde dak woont als de werknemer, zoals echtgenote of partner, kinderen, ouders, grootouders enz.;
  • de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie van een niet-inwonende bloed- of aanverwant zoals een ouder, schoonouder, een kind, schoonkind voor zover de tussenkomst van de werknemer dringend en noodzakelijk is en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk is;
  • de ernstige materiële schade aan de bezittingen van de werknemer, zoals de schade aan de woning door brand of een natuurramp;
  • het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het geding. De rechtbank moet echter uitdrukkelijk de verschijning in persoon bevelen. Een vrijwillige verschijning voor een rechtbank geeft geen recht op verlof.

Op sectoraal vlak of op ondernemingsniveau of in gemeen akkoord tussen werkgever en werknemer kunnen andere gebeurtenissen worden vastgesteld. Dergelijke akkoorden kunnen ook voorzien in de betaling van een aantal van deze afwezigheidsdagen.

De duur van de afwezigheid is beperkt tot tien arbeidsdagen per kalenderjaar. Voor deeltijdsen wordt de maximumduur herleid in verhouding tot de gepresteerde arbeidsduur.

Voorbeeld

Een halftijdse werknemer kan dus maximaal vijf arbeidsdagen per kalenderjaar opnemen.

Om recht te hebben op dwingend verlof moet de werknemer de werkgever vooraf of in ieder geval zo snel mogelijk verwittigen. Voor zover dit niet voorzien is in het arbeidsreglement, kan de werkgever het bewijs eisen van het bestaan van de dwingende reden.