Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Rust

Klein verlet

Klein verlet of ‘kort verzuim’ is het geoorloofde arbeidsverzuim van korte duur om te voldoen aan een wettelijk voorschrift, of wegens bepaalde omstandigheden in het particuliere leven van de werknemer.

De erkende redenen voor kort verzuim zijn de volgende:

 1. Huwelijk van de werknemer
  twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week. Onder gebeurtenis verstaat men zowel het burgerlijke als het kerkelijke huwelijk (van welke godsdienst ook). De werknemer dient derhalve zijn keuze te maken.
 2. Huwelijk van een kind van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e); van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer
  -
  de dag van het huwelijk.
 3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster van de werknemer
  -
  de dag van de plechtigheid.
 4. Vaderschapsverlof (ook: geboorteverlof)
  -
  tien dagen door de werknemer te kiezen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de geboorte van een kind waarvan de verwantschap langs vaderszijde vaststaat. Voor de eerste drie dagen behoudt de werknemer zijn loon; de overige dagen worden ten laste genomen door het ziekenfonds in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  Een miskraam (na zwangerschap van minder dan 180 dagen) opent geen recht op klein verlet. Voor een doodgeboren kind na 180 dagen zwangerschap ontstaat er in hoofde van de werknemer wel recht op klein verlet en kan het worden gecumuleerd met het klein verlet voor het overlijden van het kind. Het recht op vaderschapsverlof geldt ook voor de meeouder. Dat is de persoon die niet de vader is van het kind, maar gehuwd is, wettelijk samenwoont of gedurende drie jaar onafgebroken samenwoont met de moeder van het kind. Die meeouder komt pas in aanmerking voor het verlof indien de afstamming van vaderszijde niet vaststaat. De werkneemster die recht heeft op moederschapsverlof kan voor eenzelfde kind geen geboorteverlof opnemen. Indien de meeouder het kind ook adopteert, wordt het genoten geboorteverlof afgetrokken van het adoptieverlof. De werknemer die het geboorteverlof geniet, is beschermd tegen ontslag: de werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet om reden van het verlof eenzijdig beëindigen gedurende de periode vanaf de schriftelijke kennisgeving tot 3 maanden na die kennisgeving.
 5. Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer
  -
  drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, overgrootvader, overgrootmoeder, grootvader, grootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont
  -
  twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 7. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, overgrootvader, overgrootmoeder, grootvader, grootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont
  -
  de dag van de begrafenis.
 8. Plechtige communie van een kind van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e)
  -
  de dag van de plechtigheid;
  - de gewone activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat aan of volgt op de dag van de plechtigheid wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag, of een gewone inactiviteitdag. Wanneer meerdere kinderen van de werknemer op dezelfde dag hun plechtige communie doen, heeft de werknemer slechts recht op één dag klein verlet.
 9. Deelname van een kind van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e) aan het feest van de ‘vrijzinnige jeugd’ waar dit feest plaatsheeft
  -
  de dag van de plechtigheid;
  - de gewone activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat aan of volgt op de dag van de plechtigheid wanneer die samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag. Wanneer meerdere kinderen van de werknemer op dezelfde dag deelnemen aan het feest, heeft de werknemer slechts recht op één dag klein verlet.
 10. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter
  - de nodige tijd met een maximum van één dag.
 11. Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank
  - de nodige tijd met een maximum van vijf dagen. Persoonlijke verschijningen voor een andere rechtbank zoals voor een echtscheiding, huurcontract, verkeersboetes, enz. openen daarentegen geen recht op klein verlet.
 12. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen
  - de nodige tijd.
 13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen
  - de nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
 14. Adoptie van een kind. Dit recht houdt in dat de werknemer het recht heeft om van het werk afwezig te zijn voor het onthaal van een kind in zijn gezin in het kader van een adoptie
  - maximaal zes aaneengesloten weken als het kind bij het begin van het adoptieverlof de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maximaal vier weken als het kind wel de leeftijd van drie jaar heeft bereikt. De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt echter steeds een einde op het moment waarop het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt (ook wanneer deze verjaardag tijdens de opname van het verlof valt). Het adoptieverlof moet aanvangen binnen twee maanden volgend op het daadwerkelijk onthaal van het kind in het gezin van de werknemer. Tijdens de eerste drie kalenderdagen van het adoptieverlof heeft de werknemer recht op het behoud van zijn normale loon ten laste van de werkgever. Tijdens de rest van het adoptieverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar wordt hem een uitkering toegekend via het ziekenfonds in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 15. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum.
  - de nodige tijd met een maximum van drie dagen.
 16. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op het Bestuur van de medische expertise of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen.
  - de nodige tijd met een maximum van drie dagen.

Opmerking

De regeling betreffende het klein verlet voorziet in vele gevallen dat de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, wordt gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Ook het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht opent het recht op klein verlet.

Binnen de verschillende paritaire comités kan evenwel een andere omschrijving gegeven worden aan het begrip partner. Sommige paritaire comités voorzien dan weer helemaal niet in een gelijkstelling van de partner met de echtgeno(o)t(e).

De hierboven opgesomde regels gelden als wettelijk minimum. Er zijn evenwel heel wat paritaire comités die andere redenen opsommen of langere afwezigheden toestaan.

Deeltijdse werknemers

Deeltijdse werknemers hebben eveneens recht op klein verlet, doch enkel en alleen voor de dagen die samenvallen met een gewone activiteitsdag. Wanneer de deeltijdse werknemer de mogelijkheid heeft vrij te kiezen binnen een bepaalde periode welke dag of dagen hij verlof neemt, dan heeft hij ook die vrije keuze.

Om aanspraak te kunnen maken op klein verlet, moet de werknemer zijn werkgever vooraf verwittigen en moet hij het klein verlet gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. De gebeurtenis moet samenvallen met een normale activiteitsdag.

Voorbeeld

Tom werkt als deeltijdse werknemer op maandag en vrijdag. Indien Toms grootvader zou overlijden op vrijdag en de begrafenis vindt plaats op donderdag, kan Tom slechts op maandag het klein verlet opnemen.