Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Rust

Pleegzorgverlof

Het betreft een verlof dat de werknemer moet toelaten afwezig te zijn van zijn werk gedurende maximum zes dagen per jaar om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die in zijn gezin geplaatst is/zijn. Indien het pleeggezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, dienen deze dagen onder hen te worden verdeeld.

Dankzij dit verlof kan de werknemer zijn verplichtingen en opdrachten in het kader van het pleegouderschap vervullen of het hoofd bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin van één of meerdere personen die in het kader van die pleegzorg aan hem zijn toevertrouwd.

De werknemer moet wel aangesteld zijn als pleegouder door de rechtbank, door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de dienst van de l’Aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdzorg.

Het kan hier gaan om de plaatsing van minderjarigen of van gehandicapten.

De duur van de afwezigheid mag zes dagen per kalenderjaar niet overschrijden. Het betreft een krediet per gezin. Indien het pleeggezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouders, dienen deze dagen onder hen te worden verdeeld.

Enkel de volgende gebeurtenissen openen het recht op dit krediet:

  • alle soorten zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin;
  • de contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden;
  • de contacten met de dienst voor pleegzorg.

Voor andere situaties kan het recht op pleegzorgverlof slechts worden toegestaan op twee voorwaarden, nl. een attest van de bevoegde plaatsingsdienst kunnen voorleggen dat duidelijk de reden omschrijft waarom afwezigheid op het werk nodig is en voor zover deze ingeroepen reden niet reeds gedekt is door een geval van dwingende redenen (zie punt 3.5).

De werknemer is verplicht om zijn werkgever minstens twee weken vooraf in te lichten, hem het bewijs te leveren dat hij als pleegouder werd aangesteld en de afwezigheid te gebruiken voor het opgegeven doel. De werkgever kan het bewijs eisen van die gebeurtenis. Indien men binnen het pleeggezin samen met een andere werknemer werd aangesteld, moet de werknemer die pleegzorgverlof wenst op te nemen zijn werkgever ook een verklaring op eer overhandigen met de verdeling van het aantal dagen afwezigheid tussen beide personen.

Het pleegzorgverlof opent geen recht op loon. De werknemer kan wel een uitkering bekomen vanwege de RVA.