Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Rust

Zondagsrust

Principe

Het is in principe verboden om werknemers op zondag, te rekenen van zaterdagmiddernacht tot zondag middernacht, tewerk te stellen.

Uitzonderingen

Op deze algemene regel van zondagsrust bestaan echter talrijke uitzonderingen. Het verbod om op zondag te werken geldt bijvoorbeeld niet voor:

 • artsen, tandartsen …;
 • varend personeel uit de sector vervoer te water en door de lucht en uit de visserijsector;
 • thuisarbeiders;
 • personen werkzaam in een familieonderneming;
 • personen werkzaam in een onderwijsinstelling;
 • … 

Afwijkingen

Naast deze algemene uitzonderingen bestaan er tevens afwijkingen voor bepaalde soorten arbeid die niet anders dan op zondag kunnen worden uitgevoerd.

 • In zoverre de normale uitbating van het bedrijf het niet mogelijk maakt deze activiteiten op een andere dag van de week uit te voeren mag men op zondag:
  • schoonmaken, herstellen en onderhouden;
  • toezicht uitoefenen op bedrijfsruimten;
  • arbeid verrichten om een ongeval te voorkomen;
  • ...
 • Ook in bepaalde bedrijfscategorieën mag er zonder meer op zondag gewerkt worden:
  • dagbladondernemingen;
  • reisagentschappen;
  • fotografie- en filmbedrijven;
  • hotels, kampeerterreinen …;
  • restaurants;
  • ...
 • Voor personen die tewerkgesteld worden in de distributiesector werd een afzonderlijke regeling uitgewerkt, volgens dewelke werknemers uit bepaalde distributietakken steeds op zondag mogen werken en werknemers uit andere takken slechts op sommige zondagen.

Opmerking

Ondernemingen uit sommige handelstakken, zoals voeding, bloemen, kappers enzovoort, zijn wettelijk verplicht een wekelijkse rustdag te respecteren. Wanneer volgens de bovenstaande regeling op zondag gewerkt mag worden, moeten dergelijke ondernemingen uiteraard een andere wekelijkse rustdag voorzien.

 • In de kleinhandelszaken en kapsalons, gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, mogen de werknemers op zondag worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar.
 • Voor logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen (e-commerce) kan er van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 zondagarbeid ingevoerd worden door wijziging van het arbeidsreglement of door het sluiten van een CAO die de bepalingen van het arbeidsreglement wijzigt zonder de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te moeten volgen. Wanneer het gewijzigde arbeidsreglement wordt aan het Toezicht op de Sociale Wetten, moet de werkgever vermelden dat er toepassing werd gemaakt van deze afwijking. Indien de werkgever de arbeidsregeling, die op basis van deze afwijking werd ingevoerd, vanaf 1 januari 2020 wenst te behouden, moet hij hiertoe een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten die de ingevoerde arbeidsregeling bestendigt
 • Ook in seizoenbedrijven kan op zondag gewerkt worden na verwittiging van de sociale inspectie. Deze mogelijkheid bestaat echter slechts voor vier opeenvolgende zondagen.
 • Ploegarbeid kan op zondag verricht worden op voorwaarde dat de arbeid één keer per week onderbroken wordt voor een periode van vierentwintig opeenvolgende uren, waarvan er achttien samenvallen met een zondag.
 • Jeugdige werknemers, ouder dan vijftien en jonger dan achttien jaar, hebben naast de zondagsrust tevens recht op een extra rustdag die ofwel op zaterdag ofwel op maandag moet vallen. Jonge werknemers moeten dus twee opeenvolgende rustdagen per week toegekend krijgen.

Wanneer echter de normale uitbating van de onderneming niet toelaat tijdens de week te werken, mogen jeugdige werknemers niet op zondag, de extra rustdag of op een feestdag tewerkgesteld worden, tenzij:

 • om dringende arbeid te verrichten aan machines en materieel;
 • om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
 • om arbeid te verrichten wegens onvoorziene omstandigheden.

Naast de bovenvermelde uitzonderingen mogen jeugdige werknemers tevens werken op zon- en feestdagen als acteur of figurant, in een bakkerij, in een hotel, tijdens de kerstvakantie in een kapsalon enzovoort.

Ongeacht de afwijkingen op het algemene verbod mogen jeugdige werknemers nooit meer dan één op de twee zondagen tewerkgesteld worden behoudens toestemming van de sociale inspectie.

Daarenboven mag de wekelijkse rust, wanneer gewerkt werd op zondag of op de extra rustdag, niet korter zijn dan 35 opeenvolgende uren.  

De inhaalrust

Een werknemer die op zondag gewerkt heeft, heeft recht op onbetaalde inhaalrust, die in principe binnen zes dagen na de betreffende zondag gegeven moet worden.

De inhaalrust bedraagt een volle dag wanneer het werk op zondag ten minste vier uur of meer duurde, en een halve dag wanneer het werk minder dan vier uur duurde.

De inhaalrust mag niet samenvallen met de inhaalrust die wordt gegeven:

 • voor het werken op een feestdag;

 • voor het presteren van overuren.

Het loon

In principe heeft de werknemer voor arbeid op zondag recht op zijn normale loon. In sommige sectoren, zoals die van de privéziekenhuizen, horeca, fitnesscentra is er sprake van een loontoeslag.

Let op!

Wanneer de zondagsarbeid tegelijk overwerk is, heeft de werknemer recht op een overloontoeslag van 100% in plaats van de normale toeslag van 50%.