Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Afwezigheid wegens ziekte

Inleiding

Ziek zijn is voor niemand fijn, niet voor de zieke werknemer, noch voor de werkgever. Deze laatste is namelijk plots en vaak onverwacht genoodzaakt om het dagelijks leven in zijn onderneming opnieuw te organiseren.

Bovendien heeft een zieke werknemer directe financiële gevolgen voor een werkgever, die aldus een gewaarborgd loon moet betalen en productieverlies lijdt. Vaak dient ook nog eens extra loon betaald te worden voor het aantrekken van een vervanger, bijvoorbeeld een uitzendkracht.

Bovendien kan absenteïsme om medische redenen een weerslag hebben op de kwaliteit van het werk. De zieke werknemer is immers doorgaans de ideale persoon voor de uitoefening van een bepaalde functie. De afwezigheid van een werknemer kan tevens tot wrevel leiden bij de andere werknemers, die weer een extra tandje moeten bijsteken.

Het is dus van groot belang om in een onderneming elke soort van misbruik en verzuimcultuur te vermijden. Zo wordt belet dat werknemers zich te gemakkelijk een dag afwezig melden. Een werkgever dient dan ook accuraat op te treden tegen onrechtmatige afwezigheden en geveinsde ziektes.

In dit hoofdstuk worden eerst kort enkele arbeidsrechtelijke regels doorgenomen inzake de afwezigheid van werknemers.

Hierna onderscheiden we de volgende drie typegevallen:

  1. de gewettigde afwezigheid van een werknemer wegens ziekte;
  2. de ongerechtvaardigde afwezigheid van een werknemer;
  3. het laattijdig aankomen op het werk.

Vervolgens wordt aangegeven wat de actiemogelijkheden zijn tegen onrechtmatig verzuim.