Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Het welzijn van de werknemer

Stress op het werk

Inleiding

Op 30 maart 1999 werd in de Nationale Arbeidsraad cao nr. 72 gesloten. Deze cao heeft tot doel werkgevers te verplichten in hun onderneming een beleid te voeren tot voorkoming van stress op het werk. Deze cao kadert in de welzijnswetgeving maar handelt enkel over de problematiek van stress en niet over andere psychosociale risico’s op het werk.

Voor de toepassing van de cao wordt stress omschreven als een door een groep van werknemers als negatief ervaren toestand die gepaard gaat met klachten of disfuncties in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht, en die het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn te voldoen aan de eisen en verwachtingen die hun vanuit de werksituatie gesteld worden (artikel 1). In het licht van deze definitie is het dan ook het doel van cao nr. 72 om collectieve problemen te voorkomen en te verhelpen, niet individuele problemen.

Verplichtingen van de werkgever

Algemene verplichtingen

Cao nr. 72 verplicht de werkgever om in het kader van de uitvoering van de welzijnswetgeving een beleid te voeren om stress, veroorzaakt door het werk, collectief te voorkomen en/of te verhelpen. Meer concreet houdt dit beleid in dat de werkgever (artikel 3):

  • bij de algemene analyse van de werksituatie de eventuele stressrisico’s opspoort. Die analyse heeft betrekking op de taak, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen; 
  • aan de hand van een analyse van de werksituatie een evaluatie van de stressrisico’s uitvoert; 
  • op grond van die analyse passende maatregelen neemt om die risico’s te voorkomen of te verhelpen.

Bij de uitvoering van dit beleid dient de werkgever het advies in te winnen en de medewerking te vragen van de preventie- en beschermingsdiensten die aanwezig zijn in de onderneming (artikel 4).

Overleg

Het CPBW en de ondernemingsraad moeten, elk binnen de perken van hun eigen bevoegdheid, informatie krijgen en voorafgaandelijk advies verstrekken over de verschillende fasen van het stressbeleid, zoals hierboven geschetst. Als de onderneming geen CPBW heeft, worden de taken overgenomen door de vakbondsafvaardiging (artikel 5).

Voorlichting van de werknemers

Aangezien stress vaak veroorzaakt wordt door gebrekkige informatie, wordt eveneens aan de werkgevers de verplichting opgelegd passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat werknemers alle nodige informatie krijgen betreffende (artikel 6):

  • de aard van hun werkzaamheden (taakinhoud, organisatie van het werk, contactmogelijkheden en de verplichtingen van de leden van de hiërarchische lijnen); 
  • de daaraan verbonden overblijvende risico’s, onder meer met betrekking tot stress op het werk; 
  • de maatregelen die erop gericht zijn die risico’s te voorkomen of te beperken.

Deze voorlichting dient verstrekt te worden bij de indiensttreding van de werknemer en vervolgens telkens wanneer dat noodzakelijk is.

Opleiding van de werknemers

De opleiding die aan werknemers dient te worden gegeven in het kader van de toepassing van de welzijnswetgeving moet rekening houden met stressfactoren, verbonden aan de uitvoering van het werk (artikel 7).

Verplichtingen van de werknemers

Ten slotte legt cao nr. 72 aan de werknemers de verplichting op ieder naar eigen vermogen mee te werken aan het stressvoorkomingsbeleid op het werk (artikel 8).