Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Schorsing in crisistijd: de tijdelijke werkloosheid

Algemene regels

In principe heeft elke tijdelijk werkloze werknemer recht op een werkloosheidsvergoeding. Hij moet daartoe geen wachttijd vervullen. Dat betekent dat een tijdelijke werkloze in beginsel reeds kan genieten van een uitkering op de eerste dag van tijdelijke werkloosheid. Wel dient de betrokken werknemer enerzijds een uitkeringsaanvraag in te dienen en anderzijds aan een aantal toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen, zoals:

  • het ingevuld indienen van een controleformulier op het einde van elke maand waarin men tijdelijk werkloos is gesteld;
  • zonder arbeid en zonder loon zijn voor het geschorste deel van de arbeidsovereenkomst in geval van gedeeltelijke schorsing;
  • arbeidsgeschikt zijn;
  • in België verblijven.

Behalve in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken, moet men zich gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid noch inschrijven als werkzoekende noch beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.