Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Schorsing in crisistijd: de tijdelijke werkloosheid

Begrip

Kortweg gezegd is de werkgever in een situatie van tijdelijke werkloosheid tijdelijk niet in staat om aan een bepaalde werknemer arbeid te verschaffen. De werknemer van zijn kant, verricht als gevolg daarvan geen arbeid en heeft dus in se ook geen recht op loon. Mits naleving van een aantal voorwaarden kan dat loonverlies echter opgevangen worden door middel van een werkloosheidsuitkering. Op die manier ontstaat er dus een paradoxale situatie waarbij een werknemer enerzijds nog gebonden is door een arbeidsovereenkomst en anderzijds recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

In een context van werkloosheid is het dus belangrijk om steeds voor ogen te houden dat de werkloosheidsreglementering een onderscheid maakt tussen:

  • volledige werklozen: personen die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst (waaronder ook de deeltijdse werknemer op die momenten waarop hij gewoonlijk niet werkt), en
  • tijdelijke werklozen: personen die nog steeds gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, maar bij wie de uitvoering van dat contract tijdelijk is opgeschort.

Binnen de groep van de tijdelijke werklozen maakt men nog een onderscheid tussen:

  • tijdelijke werklozen van wie de uitvoering van het arbeidscontract tijdelijk geheel is geschorst, en
  • tijdelijke werklozen van wie de uitvoering van het arbeidscontract tijdelijk gedeeltelijk is geschorst.