Het einde van de arbeids­overeenkomst Het einde van de arbeidsovereenkomst

Beëndiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of welomschreven werk door opzegging of verbreking

De arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of welomschreven werk verschillen slechts op één punt van de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, met name de duur van de opzeggingstermijn en de afwijkingen hieromtrent.

Duur opzeggingstermijn

De partij die de overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk beëindigt (zonder dringende reden) voor het verstrijken van de termijn, is een opzeggingsvergoeding verschuldigd aan de andere partij. Deze is gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten.

Afwijkingen

-  Beëindiging tijdens eerste helft van de overeenkomst

In afwijking van deze regel kan elke partij dergelijke overeenkomst tevens beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd en zonder dat de periode waarin opzegging mogelijk is zes maanden kan overschrijden, mits naleving van de opzeggingstermijnen voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. Opmerkelijk hierbij is dat de betekende opzeggingstermijn in dit geval moet eindigen vooraleer de helft van de duurtijd bereikt wordt. Men dient dus vóór de helft de samenwerking reeds te evalueren en tijdig te beslissen of men deze wenst te beëindigen. Is men te laat, dan speelt de principiële regel zoals supra uiteengezet.

De Raad van State merkte in haar advies op de wet betreffende de invoering van het eenheidsstatuut terecht op dat het zeer moeilijk, zij het niet onmogelijk, is om te bepalen wanneer de partijen zich bij een arbeidsovereenkomst voor een welomschreven werk in de helft van de periode bevinden.

-  Arbeidsongeschiktheid

De werkgever geniet in twee bijzondere situaties de mogelijkheid om, in afwijking van bovenstaande principes, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een welomschreven werk vroegtijdig op te zeggen in geval van een arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Als de overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan drie maanden vergt, mag de werkgever bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die meer dan zeven dagen duurt, de overeenkomst zonder vergoeding beëindigen. Dit slechts op voorwaarde dat het tijdstip voor het bereiken van de eerste helft van de periode reeds gepasseerd is.

Ook als de overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd van ten minste drie maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van ten minste drie maanden vergt, geniet de werkgever de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die meer dan zes maanden duurt en indien de vastgestelde tijd niet verstreken is of het werk dat het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt niet verwezenlijkt is.  In dit geval dient er wel een opzeggingsvergoeding betaald te worden, namelijk het loon dat nog moest worden uitbetaald tijdens de overeengekomen tijd of tijdens de termijn die nog nodig is voor de verwezenlijking van het werk waarvoor de werknemer werd aangeworven, maar met een maximum van drie maanden loon en onder aftrek van hetgeen betaald werd sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid.