Het einde van de arbeids­overeenkomst Het einde van de arbeidsovereenkomst

Canada Dry-regeling

Het is voor een werkgever nog steeds mogelijk om een zogenaamde Canada Dry-regeling/stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoedingen oudere werknemers (SWAV) te organiseren voor werknemers die bijvoorbeeld niet voldoen aan de geldende loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). De werkgever betaalt hierbij aan een werknemer een aanvullende vergoeding als toeslag bij de werkloosheidsuitkering opdat de werknemer na zijn/haar ontslag minder inkomensverlies zou leiden.

Een stelsel werkloosheid met aanvullende vergoedingen oudere werknemers (SWAV) kan zowel collectief via een cao als individueel worden georganiseerd. Er is geen leeftijdsvoorwaarde waardoor het systeem in principe voor werknemers van elke leeftijd kan worden georganiseerd. Bovendien is ook niet in een anciënniteitsvoorwaarde voorzien, wat een werkgever een grote mate van flexibiliteit geeft. Uiteraard dient een werkgever hierbij wel rekening te houden met het feit dat de Antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 moeten worden gerespecteerd.

Het bedrag van de (in principe maandelijks betaalde) aanvullende vergoeding kan vrij worden bepaald met dien verstande dat de nettovergoeding van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding samen niet hoger zal kunnen zijn dan het vroeger door de werknemer gemiddeld verdiende nettoloon.

De werkgeverskost voor het opzetten van een dergelijk systeem is echter aanzienlijk. Op de aanvullende vergoedingen die worden betaald in het kader van een dergelijk stelsel werkloosheid met aanvullende vergoedingen oudere werknemers (SWAV), zijn bijzondere sociale bijdragen verschuldigd. De bijzondere bijdrage SWAV is verschuldigd voor de werknemers die een aanvullende vergoeding krijgen, vanaf de maand dat de werknemer 50 jaar wordt tot de gewone pensioenleeftijd.

De bijzondere bijdragen moet betaald worden op aanvullende vergoedingen bij:

  • de uitkeringen bij volledige werkloosheid;
  • de uitkeringen in het geval van volledige loopbaanonderbreking;
  • de uitkeringen in het geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, tijdskrediet en loopbaanvermindering.

De bijzondere bijdrage is niet verschuldigd als de werkgever een aanvulling op werkloosheidsuitkeringen in het kader van de thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand, mantelzorgverlof).

Op aanvullingen bij loopbaanonderbreking, tijdskrediet en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking is een bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage van 48,53% verschuldigd.

Voor aanvullingen bij de werkloosheid na ontslag, dient een werkgever in de profitsector rekening te houden met de volgende bijzondere werkgeversbijdragen:

Leeftijd op het moment dat de werknemer de eerste keer werkloosheidsuitkering krijgt

Percentage werkgeversbijdrage

< 52
≥ 52 en < 55
≥ 55 en < 58
≥ 58 en < 60
≥ 60 en < 62
≥ 62

150,00%
142,50%
75,00%
75,00%
58,24%
48,53%