Het einde van de arbeids­overeenkomst Het einde van de arbeidsovereenkomst

Recht op een uitwinningsvergoeding voor handelsvertegenwoordigers

Wie kan als handelsvertegenwoordiger worden beschouwd?

Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die zich ertoe verbindt om cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op de onderhandeling of het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, en dit voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers. Een vermelding van de benaming ‘handelsvertegenwoordiger’ in de arbeidsovereenkomst is niet bepalend. Uiteindelijk telt enkel en alleen de manier waarop de overeenkomst in werkelijkheid werd uitgevoerd. De persoon die aanspraak maakt op het statuut van handelsvertegenwoordiger moet zijn hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger bewijzen aan de hand van de inhoud van de in werkelijk uitgeoefende functie.

Er dienen drie constitutieve en cumulatieve bestanddelen aanwezig te zijn opdat een werknemer als handelsvertegenwoordiger kan worden beschouwd:

  • opsporen en bezoeken van cliënteel;
  • met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken; 
  • op permanente wijze, namelijk voor meer dan 50% van de werktijd.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een werknemer die wordt aangeworven met het oog op een commerciële opdracht enerzijds, en een handelsvertegenwoordiger anderzijds. Het onderscheid zit erin dat de activiteit van handelsvertegenwoordiging veronderstelt dat men cliënteel opspoort en (op verplaatsing) bezoekt met het oog op het onderhandelen over of het sluiten van zaken. Is bijvoorbeeld geen handelsvertegenwoordiger aangezien het element 'bezoeken' ontbreekt: de commercieel medewerker op afstand die zijn activiteit uitoefent vanop kantoor en waarvan de contacten met het cliënteel telefonisch of schriftelijk plaatsvinden.

De handelsvertegenwoordiger moet rechtstreeks contact hebben met potentiële klanten buiten de bedrijfsgebouwen van de onderneming en moet beschikken over de bevoegdheid om te onderhandelen over zaken of zaken af te sluiten. De handelsvertegenwoordiger is 'op de baan' om de potentiële klanten te bezoeken en te pogen zaken met hen af te sluiten. De handelsvertegenwoordiger moet beschikken over een zekere onderhandelingsmarge over de prijzen, hoeveelheden, leveringswijzen.

Het is bovendien noodzakelijk dat de handelsvertegenwoordiger minstens 50% van zijn werktijd besteedt aan het bezoeken van mogelijke klanten met het oog op het onderhandelen over zaken en/of het afsluiten van zaken. Als de werknemer een functie uitoefent die tegelijk technische/administratieve aspecten en aspecten van commerciële vertegenwoordiging inhoudt, moet hij bewijzen dat hij zich hoofdzakelijk met commerciële vertegenwoordiging bezighoudt. In een arrest van het arbeidshof van Brussel van 1 juni 2018 heeft het hof bijvoorbeeld geoordeeld dat een planning met 6 tot 8 klantenbezoeken per dag met het oog op het afsluiten van zaken een activiteit van handelsvertegenwoordiging als hoofdactiviteit vertegenwoordigt.

Opgelet, het is dus noodzakelijk dat de handelsvertegenwoordiger de klanten van de onderneming bezoekt. Als de werknemer tussenpersonen bezoekt, kan hij geen aanspraak maken op de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger. Een werknemer die bijvoorbeeld kleinhandelaren bezoekt om hen ervan te overtuigen een bestelling te plaatsen bij groothandelaren die zelf klanten van de onderneming zijn, is geen handelsvertegenwoordiger. Zo oordeelde het arbeidshof van Bergen in zijn arrest van 10 december 2019 ten gevolge van het feit dat de werknemer geen contact had met de groothandelaren, klanten van de onderneming, maar met de kleinhandelaren om hen ervan te overtuigen een bestelling te plaatsen bij de groothandelaren. Evenzo zijn de medisch afgevaardigden van een farmaceutisch bedrijf die in contact staan met de artsen om die ervan te overtuigen de door het bedrijf verkochte geneesmiddelen voor te schrijven, geen handelsvertegenwoordigers. Volgens het Hof van Cassatie staan ze immers niet in contact met de klanten van de onderneming, omdat de artsen geen klanten zijn.

Of een werknemer al dan niet als handelsvertegenwoordiger wordt beschouwd, is voornamelijk van belang bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft een handelsvertegenwoordiger niet alleen recht op een eventuele opzeggingsvergoeding, maar ook op een uitwinningsvergoeding.

Wat is de uitwinningsvergoeding?

Een uitwinningsvergoeding is een vergoeding die door de werkgever aan de handelsvertegenwoordiger wordt uitbetaald bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ze dient als compensatie van de financiële schade die de handelsvertegenwoordiger lijdt door het verlies van de door hem aangebrachte klanten.

Voorwaarden om aanspraak te maken op een uitwinningsvergoeding

Een handelsvertegenwoordiger kan slechts aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding indien op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

Uitoefening handelsvertegenwoordiging op bestendige wijze en als hoofdactiviteit

De werknemer moet bewijzen dat de uitoefening van de arbeidsovereenkomst in concreto de handelsvertegenwoordiging als voornaamste voorwerp heeft op het moment van het ontslag en dat hij deze activiteit op bestendige wijze uitoefende. De vaststelling van de hoofdactiviteit is een feitenkwestie en moet gebeuren aan de hand van de concrete tijd die wordt besteed aan elk van de activiteiten. Om daartoe te komen, wordt er gekeken naar de beschrijving van de functie van de werknemer, het aantal rapporten van eventuele activiteiten en de inhoud ervan, of naar de lijst van verplaatsingen, enz.

Indien de werknemer tijdens zijn tewerkstelling wel een activiteit als handelsvertegenwoordiger heeft uitgeoefend maar op het moment van het ontslag niet langer in de functie van handelsvertegenwoordiger tewerkgesteld is, kan deze werknemer geen aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding. De beoordeling van het recht op een uitwinningsvergoeding moet gebeuren op de dag waarop de contractuele relaties beëindigd worden.

Anciënniteit van minstens één jaar in hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger

De werknemer moet bewijzen dat hij op het einde van zijn arbeidsovereenkomst minstens één jaar als handelsvertegenwoordiger heeft gewerkt en dat hij op het ogenblik van het ontslag nog als handelsvertegenwoordiger werkte. Een periode van stage komt niet in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit, periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (door o.a. jaarlijkse vakantie, arbeidsongeschiktheid, ...) daarentegen wel.

Er moet dus ook rekening worden gehouden met de gepresteerde opzeggingstermijn.

Aanbreng van cliënteel

Opdat een handelsvertegenwoordiger aanspraak kan maken op een uitwinningsvergoeding, dient hij aan te tonen dat hij tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst cliënteel heeft aangebracht.

Een 'cliënteel' is een geheel van klanten dat zich geregeld tot de onderneming wendt. In geval van een aanbreng van een onbeduidend aantal klanten kan men bezwaarlijk van een cliënteel spreken. Er is daarenboven slechts sprake van cliënteel wanneer er een mogelijkheid bestaat om toekomstige bestellingen te bekomen.

Men neemt vrij algemeen aan dat het begrip aanbreng van cliënteel een effectieve vermeerdering van het aantal klanten van de onderneming vereist en dat de instandhouding van bestaand cliënteel niet voldoende is. De reactivering en de uitbreiding van bestaand cliënteel worden volgens een deel van de rechtspraak echter wel in aanmerking genomen om de aanbreng van cliënteel te bewijzen. De aanbreng van cliënteel wordt met name bewezen door de lijst van aangebrachte klanten voor te leggen en/of door getuigenissen van die klanten.

De bewijslast van de aanbreng van cliënteel rust op de handelsvertegenwoordiger, tenzij er in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding werd ingelast. In dit laatste geval wordt er immers vermoed dat er een cliënteel werd aangebracht en moet de werkgever bewijzen dat er geen cliënteel werd aangebracht. Het vermoeden van de aanbreng van cliënteel wordt echter door de werkgever niet weerlegd door het bewijs dat de betrokken klanten reeds voor de indiensttreding van de vertegenwoordiger bestellingen hadden geplaatst, indien het tijdsverloop tussen de laatste bestelling en de door de vertegenwoordiger verwezenlijkte verkoop van aard is te laten vermoeden dat de klant voor de werkgever was verloren gegaan en dat hij door de handelsvertegenwoordiger opnieuw is geactiveerd.

De meerderheid van de geldende rechtspraak is van oordeel dat ook in het geval in de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger een ongeldig concurrentiebeding staat, er wordt vermoed dat de handelsvertegenwoordiger effectief cliënteel heeft aangebracht.

Het Hof van Cassatie ging in zijn arrest van 19 maart 2018 (Cass. 19 maart 2018, S.16.0075.F, www.juridat.be) zelfs nog een stapje verder. 

Het Hof heeft geoordeeld dat ook in het geval in de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger een beding staat waarin werd overeengekomen dat de werknemer geen ‘professionele geheimen’ van de werkgever mocht prijsgeven aan derden, geen daden van onwettige concurrentie mocht stellen en de naam of reputatie van de werknemer niet mocht in diskrediet brengen, eveneens wordt vermoed dat de handelsvertegenwoordiger effectief cliënteel heeft aangebracht. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer in kwestie werd deze clausule verkeerdelijk de titel ‘Discretie en niet concurrentiebeding’ gegeven, terwijl ze geen enkele beperking inhield voor de werknemer om na zijn tewerkstelling in dienst te treden bij een concurrent. Deze beperking is normaal gezien echter noodzakelijk opdat de het niet-concurrentiebeding geldig zou zijn.

Let op!

Het is dus belangrijk dat een werkgever steeds stilstaat bij de vraag of het wenselijk is al dan niet enig concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger. Zelfs indien naderhand zou blijken dat het concurrentiebeding ongeldig is, zal de werknemer kunnen genieten van het voordeel dat aanbreng van cliënteel wordt vermoed waardoor de werknemer sneller aanspraak zal kunnen maken op een eventuele uitwinningsvergoeding aangezien de werknemer niet langer de bewijslast draagt om aan te tonen dat hij cliënteel heeft aangebracht. Bovendien is het als werkgever raadzaam ook uitermate voorzichtig om te springen met het invoegen van eventuele clausules inzake oneerlijke concurrentie en/of het niet bekendmaken van bedrijfsgeheimen in arbeidsovereenkomsten van handelsvertegenwoordigers. Ook wat betreft elke andere mogelijke clausule die bijvoorbeeld verwijst naar de inhoud van artikel 17, 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Nadeel

De uitwinningsvergoeding vergoedt de schade die de werknemer lijdt doordat hij een bepaald cliënteel verliest. Bijgevolg is het vanzelfsprekend dat geen uitwinningsvergoeding verschuldigd is wanneer de werknemer geen nadeel lijdt indien hij geen cliënteel verliest.

Het is aan de werkgever om aan te tonen dat uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (op het vlak van cliënteel) geen enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger.

Deze afwezigheid van nadeel is moeilijk te bewijzen. De rechtspraak aanvaardt een gebrek aan nadeel in de volgende gevallen: wanneer de werknemer na het ontslag het ‘oude’ cliënteel is blijven bezoeken en heeft aangebracht aan zijn nieuwe werkgever, wanneer de onderneming waarvoor de handelsvertegenwoordiger werkte failliet verklaard wordt …

Men kan daarentegen niet zomaar besluiten tot een gebrek aan nadeel wanneer de werknemer ontslagen wordt bij het bereiken van de pensioenleeftijd en er niet bewezen is dat de werknemer na de pensioenleeftijd niet meer actief wou blijven. Hetzelfde principe geldt voor brugpensioen: ook hier kan er sprake zijn van een nadeel, tenzij de werkgever bewijst dat de werknemer geen enkele intentie heeft om ooit enige commerciële activiteiten voort te zetten. Of er al dan niet enig nadeel volgt uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt, net als de overige voorwaarden, soeverein door de rechtbanken ingevuld.

In welke gevallen is een uitwinningsvergoeding verschuldigd?

De uitwinningsvergoeding is enkel verschuldigd wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of indien de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt terwijl hij een dringende reden inroept in hoofde van de werkgever. Er kan dus geen uitwinningsvergoeding verschuldigd zijn:

  • wanneer de werkgever overgaat tot een ontslag van de werknemer om dringende reden; 
  • wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt met toekenning van een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding; 
  • wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur verstrijkt; 
  • wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt in onderling akkoord.

Hoeveel bedraagt de uitwinningsvergoeding?

Het bedrag van de uitwinningsvergoeding is gelijk aan drie maanden loon voor de handelsvertegenwoordiger die bij dezelfde werkgever was tewerkgesteld gedurende een periode van (minstens) één tot vijf jaar. De vergoeding wordt met het loon van één maand verhoogd bij het ingaan van elke bijkomende vijfjaarlijkse dienstperiode bij dezelfde werkgever. Bij de bepaling van het loon wordt er niet enkel rekening gehouden met het lopende loon, maar ook met alle voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Wanneer de handelsvertegenwoordiger de overeenkomst beëindigt wegens een aan de werkgever te wijten dringende reden en het gewone bedrag van de uitwinningsvergoeding het werkelijk geleden nadeel niet volledig vergoedt, dan kan de handelsvertegenwoordiger, mits hij de omvang van het beweerde nadeel bewijst, bovenop die uitwinningsvergoeding schadeloosstelling verkrijgen ten belope van het verschil tussen het bedrag van het werkelijk geleden nadeel en het bedrag van die vergoeding.