Controle-instanties De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De intresten

Op de RSZ-bijdragen die niet betaald zijn binnen de gestelde termijnen, is de werkgever verschuldigd:

  • een bijdrageopslag van 10% op hun bedrag;
  • een verwijlintrest per jaar te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijnen tot op de dag waarop de betaling plaats heeft.